ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden die betrekking hebben op diensten die VANDERBEEK Solutions verricht voor opdrachtgevers of hun rechtsopvolgers.
 1. Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk, schriftelijk en incidenteelworden overeengekomen.

Artikel 2 – Grondslag offertes en overeenkomst

 1. Offertes van VANDERBEEK Solutions zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt voor de offerte, opzet en uitvoering van de dienstverlening zoals genoemd in artikel 1.
 1. VANDERBEEK Solutions zal de opdracht(en) naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.
 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra opdrachtgever VANDERBEEK Solutions schriftelijk heeft bevestigd dat de offerte is geaccepteerd.

 

Artikel 3 – Wijzigingen en annulering van de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden door VANDERBEEK Solutions  in rekening gebracht. Dergelijke wijzigingen zijn voor VANDERBEEK Solutions bindend indien deze door haar schriftelijk is bevestigd aan opdrachtgever.
 1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, nog voordat met de uitvoering is begonnen, is hij gehouden aan VANDERBEEK Solutions alle kosten te vergoeden die tot dat moment in het kader van de opdracht zijn gemaakt.
  Daarnaast kan VANDERBEEK Solutions de opdrachtgever een vergoeding in rekening brengen wegens inkomstenderving.

 

Artikel 4 – Tussentijdse beëindiging of vermindering van de overeenkomst

 1. VANDERBEEK Solutions en opdrachtgever kunnen de overeenkomst, met instemming van beide partijen, voortijdig beëindigen of verminderen indien één van de partijen van mening is dat de schriftelijk overeengekomen opdracht niet meer of niet volledig kan worden uitgevoerd. Alle tot op het moment van beëindiging of vermindering van de overeengekomen opdracht gemaakte kosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  Daarnaast kan VANDERBEEK Solutions de opdrachtgever een vergoeding in rekening brengen wegens inkomstenderving.

 

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid

 1. VANDERBEEK Solutions verplicht zich tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie, bedrijfsgegevens of door personeel verstrekte informatie van de opdrachtgever jegens derden.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. VANDERBEEK Solutions zal de haar verstrekte opdracht met optimale zorgvuldigheid en inspanning uitvoeren, doch nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het verwachte resultaat.
 1. VANDERBEEK Solutions kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van grove schuld of opzet.
 1. Indien de opdrachtgever VANDERBEEK Solutions aansprakelijk stelt, is de door VANDERBEEK Solutions te vergoedde schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de hoogte van het declaratiebedrag van de betreffende opdracht met een maximum van € 1.500,- (ongeacht de soort en duur van de opdracht).
 1. Aansprakelijkheid van VANDERBEEK Solutions voor indirecte schade, zoals gederfde winst, verminderde opbrengst of schade door bedrijfsstagnatie, is hierbij uitgesloten.

 

Artikel 7 – Jaarlijkse indexering en/of prijswijzigingen

 1. De overeengekomen prijzen en tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd volgens een indexcijfer of op basis van prijswijzigingen in de markt, zoals vastgesteld door VANDERBEEK Solutions.

 2. VANDERBEEK Solutions behoudt zich het recht voor om jaarlijks de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen op basis van de indexering en/of prijswijzigingen zoals vermeld in punt 1 van dit artikel.

 3. Eventuele aanpassingen in de prijzen en tarieven zullen schriftelijk aan de opdrachtgever worden medegedeeld en treden in werking op een door VANDERBEEK Solutions vastgestelde datum, doch niet eerder dan dertig (30) dagen na de schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.

 4. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de voorgestelde aanpassingen in de prijzen en tarieven, heeft hij het recht om de overeenkomst binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving op te zeggen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan VANDERBEEK Solutions.